آموزشگاه علمی آزاد خشت اول
 
 
آموزشی فرهنگی هنری
 
 

جدول طرح درس سالانه

هدف کلي: آموزش مفاهیم ریاضی وکاربرد آن ها در زندگی روزمره

سال تحصيلي :88-87

کلاس :   پنجم

درس :     ریاضی

فعاليت هاي ديگر و مواد لازم

هدف هاي کلي درس

موضوعات و عنوان هاي دروس

فصل ها

تاريخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

مهر ماه

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

آشنایی با دانش آموزان

 

2/7/87

سه شنبه

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بیش تر با ارزش مکانی اعدادوضرب اعداد چندرقمی

یادآوری عددنویسی ومقایسه اعداد ، یاد آوری جمع وتفریق وضرب

 

3/7/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بیش تر با مفهوم کسر

یادآوری مفهوم کسر

 

6/7/87

شنبه

جلسه اول

دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با کسر های مساوی صفر

کسر برابر صفر

 

7/7/87

یکشنبه

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

ایجاد آمادگی برای مقایه کسرها

آمادگی برای مقایسه کسرها

 

9/7/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

تعطیل رسمی

 

10/7/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

تصویرانواع کسرها و  حل تمرینات در منزل

آشنایی با مقایسه  دوکسر باهم

مقایسه کسرها

 

13/7/87

شنبه

جلسه اول

سوم

ساخت اشکال کسرهای بزرگ تر ازواحد

آشنایی با کسر های بزرگ تر ازواحد

کسرهای بزرگ تر از واحد

 

14/7/87

یکشنبه

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه جمع کردن دو کسر باهم

جمع کسرها با مخرج مساوی

 

16/7/87

سه شنبه

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه تفریق دوکسر ازهم

تفریق کسر ها با مخرج مساوی

 

17/7/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با مفهوم عدد مخلوط

معرفی عدد مخلوط

 

20/7/87

شنبه

جلسه اول

چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عددمخلوط

تبدیل کسر های بزرگ تر ازواحدبه عدمخلوط

 

21/7/87

یکشنبه

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه تبدیل عدد مخلوط به کسر

تبدیل عددمخلوط به کسر

 

22/7/87

سه شنبه

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با مفهوم بخش پذیری اعداد ( 3 ، 9 )

مفهوم بخش پذیری ( بخش پیری بر 3 ، 5 )

 

23/7/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

ملاقات با اولیا

 

27/7/87

شنبه

جلسه اول

پنجم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با بخش پذیری اعداد ( 2  ، 5 )

بخش پذیری بر 2 ، 5

 

28/7/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

ارزشیابی ماهیانه

 

30/7/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

آبان ماه

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه سوم

ساخت شکل چند کسر مساوی

آشنایی با کسرهای مساوی

کسرهای مساوی

 

1/8/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

تعطیل رسمی

 

4/8/87

شنبه

جلسه اول

دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه ساده کردن یک کسر

ساده کردن کسر

 

5/8/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

7/8/87

سه شنبه

جلسه سوم

ساخت شکل چند کسر متفاوت

آشنایی با نحوه مقایسه دو کسر با مخرج های نامساوی

مقایسه کسرهابا مخرج های نامساوی

 

8/8/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه جمع دوکسر بامخرج های نامساوی

جمع کسرها با مخاج های نامساوی

 

11/8/87

شنبه

جلسه اول

سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه تفریق دوکسربامخرج های نامساوی

تفریق کسرهابامخرج های نامساوی

 

12/8/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

14/8/87

سه شنبه

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه مقایسه چند کسرباهم

مقایسه چند کسر

 

16/7/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با جمع اعداد مخلوط

محاسبه بااعداد مخلوط ( جمع )

 

18/8/87

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

19/8/87

یکشنبه

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی باتفریق اعداد مخلوط

محاسبه بااعداد مخلوط ( تفریق)

 

21/8/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

22/8/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

محاسبه مساحت زمین فوتبال

آشنایی با نحوه محاسبه مساحت زمین های بزرگ

معرفی هکتار و کیلومتر مربع

 

25/8/87

شنبه

جلسه اول

پنجم

رسم چند تصویر درباره نسبت وتناسب

آشنایی با مفهوم نسبت وتناسب

معرفی نسبت وتناسب

 

26/8/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

28/8/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

ارزشیابی ماهیانه

 

29/8/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

آذر ماه

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

آشنایی با نسبت های مساوی

نسبت های مساوی

 

2/9/87

شنبه

جلسه اول

دوم

ساخت ساعت

آشنایی با نحوه خواندن دقیق انواع ساعت

معرفی ثانیه وخواندن ساعت

 

3/9/87

یکشنبه

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با جمع اعداد مرکب

جمع اعداد مرکب

 

5/9/87

سه شنبه

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با تفریق اعداد مرکب

مقایسه وتفریق اعداد مرکب

 

6/9/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

9/9/87

شنبه

جلسه اول

سوم

 

سریع تر حساب نمودن ضرب دو عدد

ضرب تقریببی وتخمین

 

10/9/87

یکشنبه

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی باکاربرد نسبت در زمان مناسب

کاربرد نسبت

 

12/9/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

13/9/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

ساخت لوزی ومحاسبه مساحت آن

آشنایی با نحوه محاسبه مساحت لوزی

مساحت لوزی

 

16/9/87

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

17/9/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

19/9/87

سه شنبه

جلسه سوم

ساخت ذوزنقه ومحاسبه مساحت آن

آشنایی با نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه

مساحت ذوزنقه

 

20/9/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

23/9/87

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرینات دوره ای  ( 1 )

 

24/9/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل ادامه تمرینات دوراه ای

 

26/9/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

تعطیل رسمی

 

27/9/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

ارزشیابی ماهیانه

 

30/9/87

شنبه

جلسه اول

ششم

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

دي ماه

حل تمرینات در منزل

آشنایی با مفهوم درصد

معرفی درصد

 

1/10/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

3/10/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل ادامه تمرینات مربوط به درصد

 

4/10/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

رسم یک تصویر ومشخص کردن خط تقارن بر روی آن

آشنایی با مفهوم تقارن

معرفی مفهوم تقارن

 

7/10/87

شنبه

جلسه اول

دوم

ساخت کسرهای اعشاری

آشنایی با مفهوم کسر اعشاری

معرفی کسر اعشاری

 

8/10/87

یکشنبه

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با اعداد اعشاری

معرفی اعداد اعشاری

 

10/10/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

11/10/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه جمع اعداد اعشاری

مقایسه وجمع اعداد اعشاری

 

14/10/87

شنبه

جلسه اول

سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه تفریق اعداد اعشاری

تفریق اعداد اعشاری

 

15/10/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

17/10/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

تعطیل رسمی

 

18/10/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

21/10/87

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

آزمون نوبت اول

 

22/10/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

آزمون نوبت اول

 

24/10/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

آزمون نوبت اول

 

25/10/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

آزمون نوبت اول

 

28/10/87

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

آزمون نوبت اول

 

29/10/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

بهمن ماه

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

آزمون نوبت اول

 

1/11/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

آزمون نوبت اول

 

2/11/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه ضرب اعداد در کسر

ضرب عددصحیح در کسر

 

5/11/87

شنبه

جلسه اول

دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه ضرب کسر در اعداد

ضرب کسر در عدد صحیح

 

6/11/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

8/11/87

سه شنبه

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه ضرب دو کسر با مخرج های نامساوی

ضرب کسر ها با مخرج های نامساوی

 

9/11/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

12/11/87

شنبه

جلسه اول

سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نمایش اعشاری وکسری اعداد وایجاد آمادگی برای ضرب اعشاری

نمایش اعشاری وکسری اعداد

 

13/11/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

ملاقات با اولیا

 

15/11/87

سه شنبه

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه ضرب عددصحیح درعدداعشاری

ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری

 

16/11/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی باضرب عدداعشاری درعددصحیح

ضرب عدداعشاری در عددصحیح

 

19/11/87

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

آشنایی با نحوه ضرب اعداد اعشاری

ضرب اعداد اعشاری

 

20/11/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

22/11/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

23/11/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه تبدیل واحد های ادازه گیری طول به یکدیگر

تبدیل واحد های اندازه گیری به یکدیگر

 

26/11/87

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

27/11/87

یکشنبه

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

ضرب نمودن دوعدد ذرهم با استفاده از روش تقسیم وضرب

ضرب ذهنی

 

29/11/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

ارزشیابی ماهیانه

 

30/11/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

اسفند ماه

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

چهارشنبه

جلسه چهارم

رسم یک مثلث درکلاس

آشنایی بانحوه رسم مثلث با اضلاع معین

رسم مثلث با اضلاع معین

 

3/12/87

شنبه

جلسه اول

دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

رسم انواع مثلث توسط دانش آموزان

 

4/12/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

6/12/87

سه شنبه

جلسه سوم

ساخت اجسام سه بعدی

آشنایی با انواع اجسام سه بعدی

ساختن اجسام هندسی سه بعدی

 

7/12/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

آشنایی بامفهوم حجم

معرفی مفهوم حجم

 

10/12/87

شنبه

جلسه اول

سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه محاسبه حجم اجسام سه بعدی

محاسبه حجم اجسام

 

11/12/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

13/12/87

سه شنبه

جلسه سوم

رسم دو زاویه ومقایسه آن ها در کلاس

آشنایی با نحوه مقایسه دو زاویه با هم

مقایسه زاویه ها

 

14/12/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

17/12/87

شنبه

جلسه اول

چهارم

رسم یک زاویه واندازه گیری آن در کلاس

آشنایی با واحد و وسیله اندازه گیری زاویه

معرفی واحد و وسیله اندازه گیری زاویه

 

18/12/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

20/12/87

سه شنبه

جلسه سوم

رسم مثلث بازاویه های معین درکلاس

آشنایی با نحوه رسم مثلث با زاویه های معین

رسم مثلث با زاوایه های معین

 

21/12/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

آشنایی بانحوه تبدیل واحد های اندازه گیری جرم

تبدیل واحد های اندازه گیری جرم

 

24/12/87

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

تعطیل رسمی

 

25/12/87

یکشنبه

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرینات دوره ای  (2)

 

27/12/87

سه شنبه

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل ادامه تمرینات دوره ای و تعیین تکلیف ایام عید

 

28/12/87

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

تعطیل رسمی

 

1/1/88

شنبه

جلسه اول

اول

فروردين ماه

 

 

تعطیل رسمی

 

2/1/88

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

4/1/88

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

تعطیل رسمی

 

5/1/88

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

تعطیل رسمی

 

8/1/88

شنبه

جلسه اول

دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

9/1/88

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

11/1/88

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

تعطیل رسمی

 

12/1/88

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

بررسی تکالیف عید

 

15/1/88

شنبه

جلسه اول

سوم

 

 

بررسی تکالیف عید

 

16/1/88

یکشنبه

جلسه دوم

رسم یک دایره ومحاسبه محیط آن

آشنایی با نحوه اندازه گیری محیط دایره

اندازه گیری محیط دایره

 

18/1/88

سه شنبه

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

19/1/88

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه تقسیم دو کسر

تقسیم کسربامخرج مساوی

 

22/1/88

شنبه

جلسه اول

چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه تقسیم عددصحیح برکسر

تقسیم عدد صحیح بر کسر

 

23/1/88

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

ملاقات با اولیا

 

25/1/88

سه شنبه

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه تقسیم کسر بر عدد صحیح

تقسیم کسر بر عددصحیح

 

26/1/88

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

29/1/88

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

ارزشیابی ماهیانه

 

30/1/88

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

 

 

 

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

شنبه

جلسه اول

اول

ارديبهشت ماه

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه تقسیم دوکسر مخرج های نامساوی برهم

تقسیم کسرها با مخرج های نامساوی

 

1/2/88

سه شنبه

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

2/2/88

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بامفهوم گنجایش

معرفی مفهوم گنجایش

 

5/2/88

شنبه

جلسه اول

دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

6/2/88

یکشنبه

جلسه دوم

رسم یک زاویه ونیساز آن در کلاس

آشنایی بیش تر با نحوه رسم نیساز یک زاویه

یاد آوری رسم نیمساز زاویه

 

8/2/88

سه شنبه

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

9/2/88

چهارشنبه

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه محاسبه مساحت دایره

مساحت دایره

 

12/2/88

شنبه

جلسه اول

سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

13/2/88

یکشنبه

جلسه دوم

نشان دادن آمار دانش آموزان هر پایه با استفاده از نمودار

آشنایی بانحوه وزمان استفاده از نمودار

بررسی اطلاعات ( آشنایی با نمودار )

 

15/2/88

سه شنبه

جلسه سوم

محاسبه معدل نمرات یک ماهه خود

آشنایی بانحوه محاسبه معدل چند عدد

بررسی اطلاعات ( نحوه محاسبه معدل ) 

 

16/2/88

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

19/2/88

شنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

رفع اشکال

 

20/2/88

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

آزمون از کل کتاب

 

22/2/88

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

حل نمونه سؤالات آخر کتاب

 

23/2/88

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

حل نمونه سؤالات آخر کتاب

 

26/2/88

شنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

مرور کتاب

 

27/2/88

یکشنبه

جلسه دوم

 

 

مرور کتاب

 

29/2/88

سه شنبه

جلسه سوم

 

 

مرور کتاب

 

30/2/88

چهارشنبه

جلسه چهارم

 

 

 |+| نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:29  توسط غلام محمد عباس نژاد  | 
 
  بالا